I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information/kommunikation om hur vi använder kund- och leverantörskontakters-, medarbetares- och övriga intressenters personuppgifter (PU). Detta innebär att vi:

 • Informerar om användning och ändamål
 • Respekterar och skyddar de PU vi mottagit
 • Endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid
 • Endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke
 • Även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss
 • Övervakar vår behandling av PU

Vi informerar även om individens rätt att:

 • Lämna och ta tillbaka sitt samtycke
 • Begära registerutdrag
 • Invända mot användningen av PU
 • Begära rättelser och raderingar av PU
 • Begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig

 Denna policy är ett åtagande för ledning och övriga medarbetare att behandla personuppgifter enligt denna policy, dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.