För att kylsystemen ska vara energieffektiva är det viktigt att de är rena och korrosionsskyddade. Dålig vattenkvalité parat med hög syrehalt ökar på korrosionsprocessen i systemen vilket leder till försämrad värmeöverföring.

Kyl-, sjövattenväxlare, kylbatterier och kyltorn blir igensatta och försmutsade vilket leder till försämrad effektivitet samt ökade drift- och energikostnader.
Chemiclean erbjuder ett komplett program för att åtgärda och förebygga dessa problem. Vårt arbetsförfarande börjar alltid med en grundlig besiktning av systemen inklusive syremätning på plats vätskeprov samt kontroll av kyl-, sjövattenväxlare, kylbatterier m m för att fastställa systemens kondition. Därefter erhåller Du en rapport med eventuell åtgärdsrekommendation. Vid rengöring av ett kylsystem börjar vi med att CIP-rengöra kylväxlare, batterier och rörsystem. Slutligen installeras avgasare och filter på systemet för att säkerställa ett rent och energieffektivt system.

Efter avslutat arbete ingår ettårskontroll och service inklusive kontroll av vätskor, filterbyte samt rapport vid varje servicebesök.

pdf Vätskeanalys Chemiclean CONTROL

korrosion Korrosion

Kylsystem
God vattenkvalitet

Bilder & Video

vvx CIP rengöring Primär och sekundärsida

Kylsystem som levererar kyla på ett kostnadseffektivt sätt!

System för kyla är byggda för att hålla många årtionden. Trots detta är det inte ovanligt att få problem med systemen inom några år efter installation. Detta beror med största sannolikhet på att korrekt driftsättning och service av kylsystem har uteblivit. Men det är inte försent. Chemiclean har lösningarna för energieffektiva kylsystem som fungerar som de ska!

Energieffektivt

God värmeöverföring kräver god vattenkvalitet

För att värmeöverföringen och kylningen i kylsystem ska fungera som tänkt så måste vattnet i systemet hålla god kvalitet. Effektiviteten är beroende av att systemet är rent från smuts och att man inte får problem med korrosion som stänger igen flöden.

Om låg kvalitet på vatten går hand i hand med hög syrehalt så kommer korrosionsprocessen att få upp sin hastighet. Då fungerar inte systemet som tänkt och det blir dyrare att driva. För att avgöra vilken kvalitet vattnet håller är det klokt att börja med en vätskeanalys av kylsystem.

Denna analys visar viktiga saker som halten av syre i vätskan såväl som den kemiska struktur vätskan har. Om det behövs en justering så har Chemiclean lösningarna som snabbt rättar till det som är fel.

Det kan vara så enkelt att det behövs en grundlig rengöring av kylsystem för att återigen får upp effektiviteten i det. Ibland kan det handla om en kombination av rengöring och avgasning av kylsystem och ibland kanske det också måste ske ett byte av komponenter.

Bara av att analysera vattenkvalitet i systemet så går det att säga mycket om hur det fungerar och vad som kan förbättras. Chemiclean har lång erfarenhet av kyl- och värmesystem och kan hjälpa till med analys, förslag på åtgärder såväl som rengöring och förebyggande insatser.

Kylsystem med låg syrehalt är korrosionssäkra system

Något som är viktigt att poängtera är att kylsystem med låg syrehalt är korrosionssäkra system. Det går inte att upprepa för många gånger att korrosion är väldigt skadligt för den här typen av system. Om rosten får fäste så kan den inte bara äta upp och förstöra komponenter av systemet. Den kan också fungera blockerande inom systemet vilket drar ner på effektivitet avsevärt.

När systemet blockeras och förstörs på detta vis så kostar det mer att driva. Det är inget som sker över en natt. Kostnaden för kylningen går upp gradvis på ett sätt som ni kanske inte ens tänker på.

Genom att jobba med att hålla syrehalten låg så slipper ni nå en punkt där ni svart på vitt ser stora skillnader mellan energikostnaden för systemet för ett år sedan och dagens kostnad. Dessutom är ju korrosion något som kan leda till mycket större utgifter i form av byten av rör och andra delar.

Försämrad effektivitet till följd av rost är också något som gör att ni inte får den behållning ni önskat av kylsystemet. Det är inte ett litet problem och något som bäst förebyggs med korrekt analys, rengöring och förebyggande insatser.

Chemicleans tjänst ger energieffektiva kylsystem som är rena

När kyl- och sjövattenväxlare, kyltorn och kylbatterier sätts igen av rost och smuts så går effektiviteten i kylsystemet ner. Det är, som konstaterats här ovan, något som ger er ökade kostnader för systemet utan att ni får den effekt som önskas.

På Chemiclean har vi skapat ett unikt program för att behandla och förebygga den här typen av kostsamma problem. Vi jobbar i 3 steg:

Besiktning

Steg 1 – Besiktning av kylsystem

Det första steget är att ta reda på hur kylsystemet mår just nu och vad som händer inuti rör och växlare.

Vår besiktning inkluderar:

  • Syremätning
  • Vätskeprov
  • Kontroll av kyl- och sjövattenväxlare
  • Kontroll av kylbatterier

Med dessa kontroller så kan vi ta reda på vilket skick systemet är i dagsläget. Det är mycket viktigt för det talar om för oss vilka insatser som kan bli relevanta. Vi tror på skräddarsydda insatser för att få kostnadseffektiva kylsystem.

När analysen är klar får ni en rapport där vi kommer att peka på åtgärdsrekommendationer och tala om vad de innebär. Detta leder oss till nästa steg, steg 2…

Rengöring

Steg 2 – Rengöring av kylsystem och andra justeringar

När vi vet vad som behöver göras kan vi sätta igång med de faktiska åtgärderna. Här blir det ofta aktuellt med rengöring av kylväxlare såväl som rengöring av kyltorn. Det handlar om en CIP-rengöring som inte kräver nedmontering och transport av delar till annan plats.

Vi kan helt enkelt ta hand om kylsystemrengöringen på plats vilket spar tid och minskar behovet av komplicerade verktyg och processer. Rengöringen är väldigt viktig för att få bort eventuell korrosion men också för att rengöra andra avlagringar som också hindrar flödet i systemet.

Om det krävs någon justering av vätska så kan vi givetvis ta hand om detta i samband med rengöringen.

Installation

Steg 3 – Installation av avgasare och filter i förebyggande syfte

När vi har fått bort korrosion och smuts ur kylsystemet vill vi göra en insats för framtiden. Tanken är ju att denna rengöring av kylsystem ska hålla länge. Vi kommer efter att ha rengjort rörsystem och batterier att installera avgasare såväl som filter.

Avgasare är viktiga för att dra ner på syresättningen i systemet. Det är ju syrehalten som blir problematisk då den stiger för snabbt och till för höga nivåer. Med filter kan vi fånga upp smuts och undvika att den sätter sig som blockeringar i rörledningar och växlar.

Resultatet är ett kylsystem som är rent och energieffektivt. Ett system som kan hålla många årtionden till och vara en bidragande orsak till att energikostnaderna blir lägre.

Regelbunden service av kylsystem är en investering

Det är viktigt att förstå att ett avslutat arbete inte är slutet på underhållet av ert kylsystem. Med regelbunden service av kylsystem så slipper ni hantera skador som blir alltför kostsamma. Chemiclean jobbar med ettårskontroll efter ett avslutat arbete. Då kontrollerar vi återigen vätskor och byter filter i enlighet med behov.

Varje gång ett servicebesök utförs så får ni en rapport. Den visar kylsystemets nuvarande skick och om det finns några förslag på åtgärder. Tidiga insatser är en investering i systemets drift samt kostnad.

På grund av detta rekommenderar vi regelbundna kontroller. Om ni väntar för länge med att se över kylsystemets skick kan det innebära att ni blir överraskade då det en dag helt enkelt lägger av. Det här är ett mycket större problem än att lägga någon timme eller två per år på att byta filter och att se till att avgasningen fungerar som den ska.

Det är också viktigt att inse att underhållet av kylsystemet är en investering i hälsa. Rengöring av kyltorn är viktigt för att motverka tillväxt av bakterier som kan spridas med vattendimma till omgivningen.

När kyltornet inte rengörs kan legionella-bakterier få spridning på detta vis. Kyltornet är därmed ett av de viktigaste momenten under rengöringen av ett kylsystem. Det ska kontrolleras, underhållas och skötas för att hindra allvarliga hälsorisker i lokalen.

Korrosionssäkra

Chemiclean klarar alla typer av kylsystem

Med lång erfarenhet av att serva och rengöra kylsystem kan vi ta hand om det mesta. Vi har tagit fram unika processer för systemets olika delar. Ventilationsbatterier kan vi rengöra på plats med ett eget utvecklat COMBI 1 aggregat som gör det möjligt att rengöra med sluten krets.

Vi rengör både utvändigt och invändigt på ett skonsamt men effektivt sätt. Det går bra att kontakta oss för rengöring av kompletta system eller för utvalda delar. Vi skräddarsyr underhållet så att det ger bästa möjliga resultat.

Behandling av kylsystem mot korrosion

När vi har gjort rent ett kylsystem kan vi behandla det mot korrosion. Den sista sköljningen vid rengöringen innebär ju att nytt vatten tillförs. Detta vatten måste behandlas på rätt sätt för att få bort syre. Det går också att behandla i korrosionsskyddande syfte.

Avgasning är ju också en förebyggande handling som leder till att man får bort syre ut systemet. Den bör integreras som en viktig förebyggande service då det är möjligt. Chemiclean avslutar en rengöring av kylsystem med att avlufta hela systemet på mekanisk väg. Detta gör vi med en undertrycksavluftare. Det här är också något som säkerställer systemets vidare effektivitet.

Service

Hantering av kylsystem som är bra för miljön

När ni använder ett kylsystem har ni ett ansvar. Inte bara gentemot den egna fastigheten och dess ekonomi. Idag vet vi att den här typen av system kan påverka vår miljö mer eller mindre positivt.

Chemiclean har tagit fram unika metod för rengöring som innebär att rengöringen blir effektiv men skonsam för miljön. Vi har till exempel en produkt som på ett mycket bra sätt får bort korrosion och avlagringar i rör utan att det skadar djur och natur.

Med CHEMICLEAN-metoden® kan vi pumpa in en 50-gradig lösning som innehåller kemikalier som är biologiskt nedbrytbara i kylväxlare. Vi för in dessa genom kylväxlarnas primär- och sekundärsida.

Med en kompressor får vi ännu bättre rengörande effekt. Den kommer att bidra med bubblor som på ett naturligt sätt ökar kavitationen. Båda sidorna av de delar som rengörs kommer sedan att spolas innan de monteras tillbaka i systemet. Hela processen tar inte mer än 8-10 timmar att genomföra då den kan ske på plats.

Sedan är det förstås så att rengöring och avgasning av kylsystem kan ses som en del av hållbarhetsarbetet. När vi vill få saker att hålla och fungera längre så måste vi ta hand om dem. Rörsystem av metaller kommer på ett naturligt sätt att börja rosta men det betyder inte att vi väntar tills det blir hål och rören måste bytas ut.

Genom att behandla kylsystemet och underhålla det kan samma rör hållas i mycket gott skick. Då krävs det mindre energi för att driva systemet och det spar på vår jords resurser. Med tanke på detta kan ni se service av kylsystem som en mycket viktig insats och investering i miljö. Det här är en insats ni gott kan ta med i er berättelse om verksamhetens insatser för hållbara lösningar!

När ska ni serva kylsystemet?

Det är viktigt att ha en plan för service av kylsystem. Detta bör inte vara något som sker för att det är kris. Vi rekommenderar att ni bokar in service i god tid då det passar er bäst. Chemicleans effektiva rengöringsprocess kan genomföra även då det är kallt. Den utgör ingen särskild risk för att fastigheten skulle kylas ned.

Vad gäller rengöring av sjöväxlar är det smart att lägga denna i god tid inför den sommarens varma månader. Det är verkligen viktigt med rengöring som ger optimal kylning då den behövs som mest.

Vår rekommendation är att rengöring av sjöväxlare sker en gång per år för att effektiviteten ska hålla samma nivå. När det gäller rengöring kylväxlare förblir effektiva av kan det fungera att serva så lite som var femte år. Det här beror förstås på den försmutsningsgrad som råder.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa mer med analys och underhåll av kylsystem. Det finns en lösning för alla system och det är viktigt att komma ihåg att kylsystemet som är i gott skick är ett system som drar mindre energi och därmed kostar mindre.