Vattenbaserade frysskyddsvätskor:
De vanligast förekommande frysskyddsmedel som används i vattenbaserade värmebärande frysskyddsvätskor idag är alkoholer, glykoler och organiska salter.

Värmebärarens termodynamiska egenskaper påverkar i stor utsträckning systemets verkningsgrad. Det är därför av stor vikt att optimera systemen med avseende på värmeöverförande egenskaper. Det som påverkar systemens värmeöverförande egenskaper är bl.a. värmebärarens termodynamiska egenskaper, inbladning av frysskydd och flödeshastighet.

glykol-frysvätskor

Som framgår av tabellen skiljer sig egenskaperna mellan olika typer av frysskydd drastiskt. Att exempelvis använda sig av polypropylenglykol i ett system som är konstruerat för etylenglykol får till följd att areor, pumpar m m ej längre kommer att ha tillräcklig kapacitet och besparingen blir avsevärt mindre. Blandningar av olika medel kan vidare ge upphov till bildandet av organiska syror som på kort tid kan fräta sönder systemet inifrån.

Huvudsakliga egenskaper för olika frysskydd:
Etylenglykol: Låg viskositet och relativt lågt pris men giftigt.

Propylenglykol: Måste användas i vissa installationer p g a sin lägre giftighet, dock hög viskositet.

Etylalkohol: Relativt billigt men starkt korrosivt och brandfarligt.

Kalciumklorid: Mycket goda termodynamiska egenskaper men starkt korrosivt.

Notabelt är att även så kallade miljövänliga alternativ måste destrueras, dessa får med andra ord inte släppas ut i avloppet!

 

pdf Vätskeanalys Chemiclean CONTROL

varmeatervinning Energiåtervinning

varmeatervinning PDB GlyCOOL EG

varmeatervinning PDB GlyCOOL PG

EarthCare Chemiclean width= EarthCare – Monoetylenglykol E

EarthCare Chemiclean width= EarthCare – Monoetylenglykol P

GlyCOOL-EG_26-liter GlyCOOL-PG