Det är rekommendabelt att i det förebyggande underhållsprogrammet för plattvärmeväxlare ange packningsbyten med erforderligt intervall. Detta är ett ytterst grannlaga arbete Du med förtroende kan överlåta åt Chemiclean. Det är av största betydelse att detta utförs på rätt sätt för att garantera funktionen i värmeväxlaren. Rätt typ av plattor, packningar, limmer samt tillvägagångssätt är av avgörande betydelse för att upprätthålla växlarens specifikationer.

Packningars livslängd påverkas av antalet driftsättningar, tryck, temperatur, medium samt ålder. Även öppning/stängning för manuell rengöring påverkar i hög grad livslängden. Då dessa är utförda i gummi genomgår de en naturlig åldringsprocess. Oberoende av vilka omständigheter som råder kommer packningarnas tätytor att föråldras och läckage kommer att uppstå med försämrade driftbetingelser som följd, vilket också innebär ökade driftkostnader.

När växlaren börjar läcka är det hög tid att utföra en ompackning. Försök att hejda läckage genom att underskrida det rekommenderade ihopspänningsmåttet, A-måttet, medför att plattorna gradvis kommer att pressas allt planare, vilket i slutänden medför att packningsspåren blivit så grunda att de ej förmår hålla packningarna på plats. Packningen riskerar då att blåsas ur spår med ett okontrollerat läckage till följd. Detta medför att utöver packningarna även samtliga plattor måste ersättas. Felaktiga limmer och förfaranden riskerar skapa sprickbildningar i plattorna, som då måste kasseras.

Vi på Chemiclean har mångårig erfarenhet av alla typer av växlarservice, vilket gör att du kan känna tid trygg med oss vid denna typ av åtgärder.

varmevaxlarservice Värmeväxlarservice

alfa laval Alfa Lavals säljkanaler Sverige Comfort eftermarknad