Många av Sveriges fastighetsägare och industrier har erfarit att det finns en enkel lösning för att få sina system rena samt skyddade från korrosion och beläggningar samtidigt som de spar energi!

Alfa Laval, Fortum, HSB, Statens Fastighetsverk, AstraZeneca, Ericsson, Akademiska Hus, Stockholms stad, Vasakronan, Coca-Cola och många fler använder sig av CHEMICLEAN-metoden® för att hålla sina system rena och effektiva. Vad vi än säger tror vi dock att det överträffas av våra referensers vitsord!

Om du har en specialfastighet och vill ha en referens från ett liknande objekt, slå oss en signal! Vår referenslista är i det närmaste oändlig. Vi konstaterade nyligen att vi har gjort en insats i c:a var femte kommersiell fastighet. Dock inte alltid med fastighetsägarens kännedom!

referens-tony-bergman-alfalaval Alfa Laval Nordic AB

Tony Bergman
Segment Manager Industrial & Process Alfa Laval

“Alfa Laval Nordic AB har redan 2003 tecknat avtal med Chemiclean AB för bland annat CIP-rengöringar och växlarservice med mera i Sverige. I dessa sammanhang utgör Chemiclean vår “förlängda arm“ och de representerar oss och våra värderingar därvidlag exemplariskt. Vidare är Chemiclean sedan december 08 vår säljkanal för Comfort i Östra Sverige. Chemicleans personal har genomgått Alfa Lavals utbildningsprogram för kyl- och värmeväxlare. Vårt mångåriga samarbete fördjupas alltmer ju längre tiden går, och vi har funnit Chemiclean vara en oerhört kunnig, lyhörd, likväl som pålitlig samarbetspartner“.

referens-humlegarden-tom-eriksson Humlegården Fastigheter AB

Tom Eriksson
Tekniksamordnare Humlegården

“Vi har genom Chemicleans analyser av systemvätskor fått status på våra tekniska vätskeburna system. Utifrån analysresultatet väljs lämplig metod för att åtgärda eventuella fel. Målet är att samtliga system rekonditioneras så att de blir rena och korrosionsskyddade för optimal drift. Resultatet kommer att gynna både våra hyresgäster och miljön. Hittills har resultatet visat sig överträffa våra förväntningar och vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete”.
Läs mer om Humlegården-Chemiclean koncept..

referens-akademiska-hus-edin-kandic Akademiska Hus

Edin Kandic
– Driftingenjör, Region Stockholm

Jag som driftingenjör på Akademiska Hus, region Stockholm har anlitat Chemiclean AB för driftoptimering i våra vätskekopplade system under många år.

Efter att vi tecknade entreprenörsavtal med Chemiclean 2009 har vårt samarbeta tätnat och de stora fördelarna med Min och vår kontakt med deras tekniska chef, Christer de la Dette är att vi har korta och snabba kontaktvägar, med ett professionellt bemötande.

Vi anlitar dem för kemiska analyser av värme-, kyl och VÅ-system, rengöring av luftbatterier eller system, KM-kylare eller bara installation av filter och avgasare. De är en totalentreprenör som vi kan vända oss till när vi behöver hjälp med det löpande underhållet så väl som akuta åtgärder.

Sliparen2
På uppdrag av Fabege AB har Chemiclean utfört ett framgångsrikt rekonditionerings- och frysvätskeutbyte av ett köldbärarsystem i Solna Business Park, kv. Sliparen 2. Chemiclean har rengjort 52 borrhål, KMK kylare samt tillhörande rörsystem med en sammanlagd systemvolym på 40 kubik. Efter avslutad rekonditionering fylldes systemet upp med 29 % bioetanol.
Projektledare på Fabege var Michael Lundblad och driftledare Lennart Gehrke.

Driftledare Lennart Gehrke på Fabege berättar:

I och med att det togs beslutet om utbyte av två stycken energimaskiner i kv. Sliparen 2 kontrollerade vi i samband med detta även kvalitet på energibäraren i systemet. Detta utfördes vid två olika ackrediterade labb. Båda två påvisade att frysvätskan i systemet var uppblandad med etanol och propylenglykol. Dessutom påvisades höga metallhalter i befintliga frysvätskan. Därefter togs beslut om utbyte av den gamla energibäraren. För detta projekt anlitades som sidoentreprenör i projektet Chemiclean Systems AB.
Efter slutbesiktning kan vi med nöje konstatera att hela arbetet med systemrengöring och utbyte av energibärare gått smidig och utan några som helst problem. Chemiclean har visat sig mycket kunniga och proffsiga i sitt utförande. Alla borrhål, KMK kylare, VVX och tillhörande rörsystem har rengjorts separat. Uppblandad frysskyddsvätska har skickats vidare för destruktion och därefter har systemet fyllts på ny energibärare bioetanol 29 % enligt projektering.

Chemiclean har även installerat påsfilter MF100 med magnetfilter för att säkerhetsställa ett optimalt rent och filtrerat system samt avgasats med undertrycksavgasare Spirovent Superior S6A.

I och med detta framgångsrika rengöringsprojekt kommer vi även fortsättningsvis anlita Chemiclean AB som partner i framtida rekonditioneringsuppdrag och kan starkt rekommendera andra fastighetsägare att anlita Chemiclean gällande rekonditionering av sina vätskeburna fastighetssystem.

referens-humlegarden-tom-eriksson Fabege AB

Lennart Gehrke
Driftledare Fabege AB

fabege-logo

Förvaltare Kjell Wallin på BRF Hamnmagasinet berättar:

I samband med att BRF Hamnmagasinet i Nacka upptäckte att föreningens frånluftsvärmepump tappat effekt så konstaterades att förångaren i värmepumpen var nedsmutsad och hade tappat verknigsgrad. Genom att rengöra förångaren löste man problemet kortsiktig. Huvudproblemet var nedbruten och försmutsad frysskyddsvätska, etanol, i systemet. För att åtgärda problemet så anlitades Chemiclean Systems AB för att rekonditionera systemet, konvertera energibäraren från 25% etanol till 30% etylenglykol samt permanent installera Chemiclean magnetfilter C20M.

Detta resulterade i att man, vid utvärderingen av prestandan efter Chemicleans rekonditionering och genom föreningens empiriska loggning, kunnat fastslå att värmepumpen fungerar som den skall, och att föreningen åstadkommit en prestanda-förbättring mätt som CoP på ca 10-15%. Vi på föreningen är mycket nöjda med resultaten och Chemiclean har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma.

BRF Hamnmagasinet

Kjell Wallin
Ordförande

Solkraften 1 en bostadsrättsförening för företag i Tyresö söder om Stockholm

Solkraften
Chemiclean och Värmex genomförde en nulägesanalys med inventering av hela systemet och analys av värmebärarvätskan. Vätskeanalysen visade på försmutsat system med ca 200 ggr förhöjd järnhalt. Filter och vakuumavgasare saknades. Ventiler i systemet bedömdes vara uttjänta både på radiator- och stamnivå. Systemet visade sig också vara sektionerat på ett sätt så att det behövdes ovanligt många stamventiler för att balansera upp systemet.

Radiatorsystemet, som var i originalskick från byggår 1985, var i behov av upprustning och det fanns stora problem med värmen. Många radiatorer var kalla och det var generellt dålig cirkulation i hela systemet. Cirkulationspumpens tryck var höjt långt över normalt i försök att få tillräcklig cirkulation i systemet, dock utan önskat resultat och med stora ljudproblem i radiatorventiler som följd.

Nulägesanalysen resulterade i ett åtgärdsprogram som genomfördes i sin helhet:

 1. Byte av de gamla radiatorventilerna mot moderna differenstrycksbalanserade ventiler (IMI Eclipse). Med differenstrycksbalanserade radiatorventiler kunde antalet stamventiler reduceras vilket sänkte projektkostnaden.
 2. Byte av reglerventiler på stamnivå. De reglerventiler som kunde tas bort ersattes med avstängningsventiler. Nya reglerventiler (IMI STAD) installerades på de tre huvudstråken som ny sektionering av systemet.
 3. Rengöring av systemet utfördes stamvis. Värmeväxlare och ventilationsbatterierna rengjordes separat med CIP-utrustning. Chemiclean Filter C20M med magnetfälla installerades permanent. Till sist avgasades hela systemet mekaniskt genom vakuumavgasare för att säkerställa effektivitet i systemet.
 4. Optimering av systemet med ny injustering och optimering av pumptryck.
Resultatet blev att pumptrycket kunder reduceras med ca 65 % vilket helt eliminerade ljudproblemen samtidigt som mängden pumpenergi kunde reduceras. God balans kunde uppnås i hela systemet och samtliga radiatorer fick det flöde de kräver. Projektet innebar en investering för framtiden för Solkraften 1. Radiatorsystemet bedöms efter åtgärder ha fått en uppdatering som gör att det kan fungera bra i ytterligare 30 år.

referens-sollentuna-energi

Sollentuna Energi AB

Franc Rostedt, driftansvarig

“Chemiclean har vi anlitat sedan 2005 för årliga rengöringar av våra sjövattenväxlare. För att fjärrkylan skall fungera optimalt så behöver de rengöras regelbundet. Chemiclean AB har visat sig oerhört serviceinriktade och deras personal proffsig och trevlig. Efter deras arbete med växlare har de alltid lämnat lokalerna rena och städade. Vi har även anlitat Chemiclean för manuell rengöring och packningsbyte av våra växlare. Även dessa arbeten har gått utan problem. Därför rekommenderar vi dem för alla liknande typer av arbeten“.

referens-HSB-Jupiter

HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby

Kjell Nilsson,förvaltare

“I samband med att HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby tog beslutet att byta ut sina samtliga 7 undercentraler mot nya effektivare fjärrvärmecentraler har föreningen även beslutat rengöra/rekonditionera sina värmesystem innan bytet av undercentralerna. Vi har anlitat Chemiclean AB för denna uppgift. Chemiclean har på ett proffsigt sätt utfört detta arbete där samtliga system har renspolats, avgasats och korrosionsskyddats. Även deras effektiva påsfilter har installerats för att ta hand om eventuellt kvarvarande försmutsningar från systemen. I åtagandet ingår även årlig service där Chemiclean regelbundet tar vattenprover och byter påsar på installerade filter. Vi på föreningen är mycket nöjda med resultaten och Chemiclean har visat sig vara ett pålitligt och serviceinriktat företag“.

referens-basale-ali-andersson Basale

Ali Andersson
Driftansvarig Kista

I och med att vi sköter driften av fastigheter så som Ericsson, Tele2 och många andra IT-företag som ställer stora krav på driftsäkerhet och energieffektiva system, har vi sökt ett företag som skulle kunna hjälpa oss med detta.

Vi hittade rätt partner I Chemiclean AB som genom sin Chemiclean – metod kunde möta dessa krav. Vi har anlitat Chemiclean AB i driftområde Kista sedan 17 år. I början anlitade vi dem för kemiska rengöringar av värmeväxlare och kylmaskiner. Därefter utökade vi samarbetet gradvis så vi idag anlitar dem även för systemrengöringar, vätskeanalyser, vätskebehandling och avgasning av kyl- och värmesystem, rekonditionering av energiåtervinningssystem samt kyltornsbehandlingar.

I och med att systemen på så vis blivit rena och skyddade har vi svarat upp till kraven från våra hyresgäster på energieffektiva och driftsäkra system. Under alla dessa år har arbetena från Chemiclean utförts på ett väldigt proffsigt sätt. För varje år som går så fördjupas vårt samarbete. Därför rekommenderar vi dem för alla liknande typer av arbeten.

referens-magnus-lovstrand-astrazeneca AstraZeneca

Magnus Lövstrand
Underhållsingenjör

“Vi kom i kontakt med Chemiclean AB via Alfa Laval när vi hade förfrågan angående rengöring av kylväxlare. Eftersom Chemiclean gjorde ett väldigt bra arbete och dessutom visade sig som ett seriöst och proffsig företag har AstraZeneca fortsatt samarbete med Chemiclean, även på andra områden där vi hade problem med korrosion och försmutsningar. I två kylsystem har Chemiclean installerat sina effektiva filter samt behandlat vattnet mot korrosion så att grundproblemen har eliminerats. Då Chemiclean har visat sig serviceinriktat och proffsigt kan vi rekommendera dem vidare”.

referens-lennart-ljungkvist-statens-fastighetsverk Statens fastighetsverk

Lennart Ljungkvist
Teknisk ingenjör

“I och med att vi fått fler datoriserade anläggningar ställdes större krav på vattenkemi och försmutsningsnivåer i våra system. För att anläggningarna ska fungera optimalt krävdes rena och skyddade system från vår sida. Lösningen hittade vi hos företaget Chemiclean AB, vilka hade den så kallade Chemiclean-metoden® för rengöring och behandling av vattenburna värme- och kylsystem. När vi började samarbetet med Chemiclean gick vi tillväga på följande sätt:

Vi lät Chemiclean rengöra och behandla några system vilka vi kontinuerligt utvärderade under en ettårsperiod. Det visade sig att korrosion och försmutsningar försvann och värdena blev bättre och bättre. Efter en tid räknar vi med att vi ska få än bättre driftekonomi i våra system. Efter utvärderingarna tecknade vi efterhand serviceavtal med Chemiclean som hittills visat sig som ett serviceinriktat företag med enastående kunskaper på det här området”.

referens-pp-pension

PP Pension

Jesper Schönberg, Teknisk förvaltare

“Vi har under några år anlitat Chemiclean AB för rengöring/rensning och behandling av våra värmesystem, vilket omfattar CIP-rengöring av värmeväxlare, montering av filter och dylikt. Med rena system har vi fått bättre drift-ekonomi och lägre kostnader i de fyrtiotal objekt som behandlats i Stockholm och Malmö. Chemicleans personal har skött sina uppdrag på ett serviceinriktat och korrekt sätt varför vi vill ge våra bästa rekommendationer”

referens-hsb-stockholm

HSB Stockholm AB

Carl-Göran Strömsholm, Förvaltare

“I egenskap av förvaltare på HSB arbetar jag med ett antal bostadsrättsföreningar som vid ombyggnader och renoveringar av vattenburna värmesystem anlitat Chemiclean AB. De tjänster och produkter som Chemiclean AB erbjuder gällande rengöring av värmeväxlare samt installation av filtrering och korrosionsskydd-system har varit effektiva. Vi kan konstatera att systemen blivit betydligt renare och de tidigare problemen med igensättningar och läckage har elimineras. Föreningarna är nöjda med resultaten och har fått ett proffsig bemötande vid kontakter med Chemiclean AB“.

referens-dan-axman-stockholms-stad Stockholms Stad

Dan Axman
Driftledare

“Vi har haft problem med korrosion och försmutsningar i våra system. Detta har Chemiclean löst genom rengöring av våra värmeväxlare, kyl- och värmesystem samt installerat effektiva filter. Chemiclean har även installerat Combi avgasningsutrusning som på ett effektivt sätt eliminerar både luft och smuts från våra kylsystem. Genom att teckna serviceavtal med Chemiclean har vi känt oss trygga genom åren, då Chemiclean visat sig vara ett bra och serviceinriktat företag”.

referens-vattenfall Vattenfall värme AB

Jan Sterner
Driftansvarig

“Jag tycker att Chemiclean är bra att ha att göra med när vi behöver få en växlare fixad. De ordnar det mesta snabbt och effektivt“!

referens-lennart-nordlund-hsb-sodertorn HSB Södertörn BoService AB

Lennart Nordlund
Teknisk chef

“Vi har under några års tid anlitat Chemiclean AB för rengöring av bl.a. värmeväxlare och behandling av våra värmesystem. Efter utvärderingar av effekten av deras metoder har vi konstaterat att systemen har blivit betydligt renare vilket resulterar bl.a. i att termostatventilerna arbetar och flödet över inregleringsventiler går mot injusterade värden. Då Chemiclean visat sig vara seriösa och erbjuder en bra produkt vill vi ge våra varmaste rekommendationer“.

Ett urval av kunder vi hjälper idag

 • HSB (ramavtal)
 • Riksbyggen AB
 • Fastighetsägarna Stockholm
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening
 • Familjebostäder AB
 • Svenska Bostäder
 • AB Stockholmshem
 • Haninge Bostäder
 • Stockholms Stads Fastighetskontor Kulturhuset, Hötorgscity m fl
 • Fortum AB (ramavtal)
 • Norrenergi AB
 • Telge Energi AB
 • Vattenfall AB
 • E.ON
 • Humlegården Fastigheter AB (ramavtal)
 • Akademiska Hus AB (ramavatal)
 • LOCUM AB: Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus m fl
 • STATENS FASTIGHETSVERK: Operan, Dramaten, Wasa Museet, Moderna Museet, Östasiatiska Museet, Hallwylska Palatset, Musikmuseet
 • Artillerimuseet, Konsthögskolan, Naturhistoriska m fl
 • Micasa Fastigheter
 • Alfa Laval (preferred partner)
 • Vasakronan AB
 • Arla Foods AB
 • ASG Fastigheter
 • Bravida Sverige AB
 • Birka Cruises – Birka Paradise
 • Bonnier Fastigheter
 • Coca Cola Drycker Sverige AB
 • Dalkia AB
 • Fabege AB
 • Ekerö kommun
 • Ericsson: Kumla, Kista, Telefonplan, Älvsjö…
 • Försäkrings AB Skandia
 • Gävle Energi
 • Idrotts Förvaltningen
 • Jones Lang LaSalle: Sturegallerian, Skandiabanken m fl…
 • IKEA
 • AB Uppsala kommuns Industrihus
 • Karlavagnen Fastighets AB, Södertälje Centrum
 • Newsec Asset Management AB
 • Pressens Pensionskassa
 • Scania Södertälje
 • SISAB (Stockholms skolor)
 • Skanska Fastigheter
 • Solna Business Park AB
 • Stockholms Travsällskap, Solvalla
 • Södertälje Kommun
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Tornberget Fastighetsförvaltning
 • TP Fastighetskonsult AB
 • Vallentuna Kommun
 • VOLVO
 • Wallenius Rederi AB
 • YIT Sverige AB: diverse objekt
 • VEGA Energi
 • Uppsala Akademiförvaltning (ramavatal)
 • Klara Norra Fastigheter