Hållbar utveckling för Chemiclean är att genom Chemiclean-metoden® vara en naturlig del och ett första steg som effektiviseringsåtgärd i Sveriges energieffektiviseringsprojekt. Plattformen för vårt hållbarhetsarbete är vårt miljöledningssystem ISO 14001 med vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete samt våra uppsatta miljömål, policy och rutiner.

Nedan följer våra fyra högst prioriterade hållbarhetsmål:

Återanvändning enligt livscykelperspektivet

Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänligaste rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning.

Förutom att energieffektivisera våra kunders system så kan vi även erbjuda cirkulära affärsmodeller såsom t.ex. återvinning av glykol. På så vis bidrar Chemiclean till livscykelperspektivet på ett konkret sätt vilket ligger i linje med EU:s avfallshierarki att allt avfall i så hög grad som möjligt skall återanvändas.

Säkerställa drift- och energieffektiva system

För en fastighetsägare är energianvändningen den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Därför arbetar vi systematiskt med att utveckla, marknadsföra och försälja innovativa energieffektiva totallösningar för fastighets- och industrisektorns energitekniska system.
Målet är att genom Chemiclean-metoden® minska energianvändningen i fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt dokumenteras så att man har klar bild av före – och efter utförda rekonditioneringar.

Bidra till minskade koldioxidutsläpp

Genom att använda Chemicleans unika rekonditioneringskoncept i enlighet med livscykelperspektivet bidrar fastighetsägare till att sänka sina koldioxidutsläpp, förutsatt att återvunnen glykol, EarthCare, används. Genom att låta Recyctec AB rena och återställa gammal etylenglykol minskar CO₂-avtrycket då återvunnen EarthCare etylenglykol används i stället för nytillverkad viket minskar CO₂-utsläppet med 1,5 kg för varje kilo återvunnen etylenglykol som används. För propylenglykol är effekten ännu större, 4 kg CO₂ mindre för varje kg återvunnen EarthCare propylenglykol.

Uppförandekod enligt FN:s Global Compact

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi infört principerna enligt FN:s Global Compact och tagit fram en uppförandekod med avseende på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Uppförandekoden anger att våra leverantörer ska acceptera och agera enligt grundprinciperna.