1 Uppförandekod

Bakgrund och syfte
Chemiclean AB utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering ge-nom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervinningssy-stem inom fastighets- och industrisektorn. Vår verksamhet ställer stora krav på oss att agera som ett ansvarsfullt företag. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget age-rande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning och alla medarbetare. Vi verkar för och förväntar oss att den även respekteras av våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

 

Affärsetiska principer
Chemiclean gör affärer inom ramarna för lagar, förordningar och internationella konventioner inom de områden där vi är verksamma. Vi är pålitliga och ärliga i samspelet med våra kunder och lever upp till ingångna avtal och åtaganden. Våra kunder ska känna trygghet och vi strävar alltid efter att den gemensamma affären ska bli så framgångsrik som möjligt.

Chemiclean deltar inte i och stöder inte någon korrupt verksamhet. Vi accepterar inga leveran-törer eller partners som erbjuder mutor och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder om så-dant agerande uppdagas.

Chemicleans medarbetare ska inte engagera sig i aktiviteter som kan leda till intressekonflikter eller utnyttja relationer med kunder för egen vinning.

Chemiclean medarbetare ska hålla information och affärshemligheter som rör Chemiclean nuva-rande och framtida affärsverksamhet strikt konfidentiellt.

 

Mänskliga rättigheter
Chemiclean stödjer och respekterar de tio principer avseende mänskliga rättigheter som finns i FNs Global Compact:

  1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter
  2. Säkerställa att företaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter
  3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
  4. Eliminera alla former av tvångsarbete
  5. Avskaffa barnarbete
  6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning
  7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
  8. Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande
  9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
  10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

 

Anställnings- och arbetsförhållanden
För Chemiclean är medarbetarnas hälsa en prioriterad fråga. Förutsättningar ska ges för att medarbetarna ska må bra både på jobbet och på sin fritid. Vi ska verka för en god arbetsmiljö inom företaget. Ohälsosamma fysiska och psykiska belastningar ska minimeras.

Medarbetare på Chemiclean ska inte utsättas för någon form av mental eller fysisk bestraffning, hot eller trakasserier. Chemiclean accepterar inte barnarbete eller andra former av tvångsarbete och kommer att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa att detta bibehålls i vår leveran-törskedja.

 

Motverkan av diskriminering
Chemiclean ska vara en arbetsgivare som präglas av tillit till individen. Hela organisationen ska genomsyras av vårt grundläggande synsätt om alla människors lika värde och rätt till likabe-handling.
Vårt sätt att agera mot våra medarbetare när det exempelvis rör inflytande och ansvar, arbets-platsutformning, kompetensutveckling och löneutveckling ska vara oberoende av kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Samma sak gäller vid re-krytering.
På Chemiclean förväntar vi oss att anställande chefer följer tillämpliga lagar mot diskriminering. Beslut avseende t.ex. anställning, lön, befattning, befordran, disciplinära åtgärder, uppsägning och arbetsvillkor ska baseras på personers förmåga och/eller prestationer och aldrig på ovid-kommande personliga faktorer.

Denna policy är ett styrdokument i all typ av diskriminering där individers handlingsutrymme, valmöjligheter och den personliga integriteten kränks. Diskrimineringsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all verksamhet inom Chemiclean, där ledarna har ett särskilt ansvar för genomförandet.

 

Miljöansvar
Vår kärnverksamhet handlar om att skapa Hållbar energi och de stora miljövinsterna med Che-miclean verksamhet uppstår när vi hjälper våra kunder att effektivisera sina system och införa cirkulära affärsmodeller.

Våra medarbetare ska ha insikt om miljöns betydelse och verka för att följa internationella och nationella miljömål. Medarbetarna på Chemiclean ska även bidra med sin kunskap och tillsam-mans med våra kunder göra val som bidrar till en hållbar utveckling.

Chemiclean arbetar systematiskt med miljöledning och uppfyller kraven enligt ISO 14001. I sammandrag innebär detta att vi kontinuerligt bedömer miljöaspekter, mäter och följer upp vår miljöpåverkan samt att vi följer en handlingsplan för att skydda miljön och minska negativa mil-jöeffekter. Vårt miljöarbete granskas därmed också av en tredje part.

 

Respekt för rättsstatens principer
Chemiclean arbetar för att lagar och förordningar ska efterlevas av såväl egna anställda som leverantörer, samarbetspartners och kunder. För att säkerställa detta har rutiner upprättats för att regelbundet identifiera och utvärdera efterlevnaden.

 

Ansvar och efterlevnad
Det är varje ledare på Chemicleans ansvar att se till att både innehållet och andan i detta doku-ment kommuniceras, förstås och efterlevs inom organisationen och av Chemicleans leverantö-rer, samarbetspartners och kunder. Ansvaret är en fråga på alla nivåer fram till medarbetarna. Ledare inom Chemiclean ska föregå med gott exempel och visa vägen. Efterlevnaden av uppfö-randekoden följs fortlöpande upp som en naturlig del av den vanliga verksamheten.