Chemiclean metoden® För effektiva energiåtervinningssystem!

Dagens energieffektiviseringsprojekt kan knappast genomföras med bestående resultat utan att det tas hänsyn till både systemets renhet och energibärarens egenskaper.

Försämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig frysskyddsmedia, beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobakteriell tillväxt och gaser som kontaminerat energiåtervinningssystemet.

Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänliga rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem! Genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning.

Energiåtervinning

1. Nulägesanalys Chemiclean - Nulägesanalys

chemiclean-control Chemiclean metoden® börjar alltid med kontroll och analys av frysskyddsvätskan samt inventering av energiåtervinningssystem för att fastställa systemens aktuella status och vätskekemi. Utifrån analysresultaten presenteras en riskbedömning och åtgärdsförslag för att kunna förbättra systemens energiprestanda.

2. Rekonditionering Chemiclean - Nulägesanalys

prover_low Innan rekonditionering töms energiåtervinningssystemet på frysskyddsvätska (glykol) som skickas vidare till vår partner Recyctec AB där glykolen istället för den vanligaste metoden förbränning, upparbetas och renas för att kunna återanvändas, vilket ligger i linje med EU:s avfallshierarki att allt avfall i så hög grad som möjligt skall återanvändas. Rörsystemet tvättas rent med systemrengöringsmedlet Recond+ och spolas därefter med vatten tills fullgott rengöringsresultat uppnåtts. Ventilationsbatterierna rengörs invändig med speciella framtagna tvättvätskor och rengöringsutrustning och även utvändigt med het ånga för att uppnå optimalt rengöringsresultat.

3. Optimering Chemiclean - Optimering

EarthCare-Glycol-dunk2-Recyctec2 Efter systemrengöring återfylls systemet med nytt glykolvatten enligt projektering. Glykol som utvinns från olja är en ändlig resurs, dvs. den tär på jordens resurser och kommer någon gång att ta slut. Dessutom är efterfrågan alltid större än tillgången, vilket gör att vår metod och återanvändning hjälper till att balansera glykolhanteringen såväl ekologiskt som ekonomiskt. EarthCare Glycol är en högpresterande och miljövänlig glykol som är renad och återställd till sitt ursprungliga skick. Alltså, en unik återanvänd och förädlad glykol som sluter kretsloppet för en annars ändlig produkt. Med ett innehåll av korrosionsinhibitor och avjoniserat vatten minimeras dessutom slitaget på ditt energiåtervinningssystem vilket skapar optimala förutsättningar för ett effektivt och driftsäkert energiåtervinningssystem. Genom att använda EarthCare Glycol innebär att du som kund gör ett medvetet och miljöanpassat val, och därmed är med och bidrar till en mer hållbar värld.