Nyhetsvartvatten

svartvattenSvartvatten i energisystemet är en indikation på korrosion och kan signalera problem som påverkar systemets effektivitet och livslängd. Denna text beskriver hur svartvatten, ofta orsakat av magnetitavlagringar, påverkar drift och underhåll av energianläggningar, samt hur man identifierar, hanterar och förebygger sådan korrosion för att säkerställa stabil och energieffektiv drift.

Svartvatten – En Varning för KorrosionSvartvatten - En Indikation på Korrosion

Svartvatten i prover från värme- eller kylsystem är ett tydligt varningstecken. Det indikerar pågående korrosionsprocesser, vilket kan orsaka betydande driftsproblem.

Magnetit: Den Dolda Orsaken

Magnetit, en svart järnoxid, bildas vid korrosion i låga syrehalter och kan sedimentera i systemet, vilket stör vattenflödet och påverkar komponenter som pumpar och ventiler.

Ogynnsam Sedimentering

Ackumulerad magnetit kan slita ner rör och komponenter, förkorta deras livslängd och orsaka kostsamma byten. Sedimentering i värmeväxlare kan hindra vattenflödet och resultera i ineffektiv värmeöverföring.

Detektering av Magnetit

Vattenprov avslöjar magnetit genom att partiklar sedimenteras i provflaskan. Svart vatten i provet är ett tydligt tecken på magnetit.

Hantering av magnetitproblemetsvartvatten

Efter att ha identifierat problemets omfattning kan ett magnetiskt filter med delström användas för att fånga upp partiklar, kompletterat med ett partikelfilter för att avlägsna icke-magnetiska föroreningar. Vid större igensättningsproblem kan Chemiclean utföra rengöring av systemet enligt Chemiclean-metoden för att ta bort hårda avlagringar. För att stoppa korrosionsprocessen bör systemet också utrustas med vakuumavgasare.

Nästa Steg

Misstänker du magnetit i ditt system? Börja med ett vattenprov! Chemiclean kan hjälpa till med provtagning, analys, analysrapport inklusive tolkning samt rekommendationer för din energianläggning.